Новости
12 февраля 2018, 18:34

Дээди Хурал чаа Культура бажыңныг болган баян-колчуларга байыр чедирген

Февраль 10-да Кызыл кожуунну? Баян-Кол сумуга чаа Культура бажы?ын ажыткан. А?аа Тыва Республиканы? Башты?ы Шолбан Валерьевич Кара-оол киришкен. ТР-ни? Дээди Хуралыны? (парламентизини?) мурнундан депутаттар Юрий Валерьевич Кара-оол биле Херел Васильевич Кызыл-оол киришкен.

Парламентини? депутаттары Дээди Хуралды? Даргазы Кан-оол Тимурович Давааны? даалгазы-биле Баян-Кол сумуну? чурттакчыларынга чаа Культура одаглыг болганы-биле байыр чедирген. «Чоокку айларда республиканы? элээн каш сумуларында чаа Культура бажы?нарны ажыттынган. Ол дээрге к?р?нени? к?дээ чурттакчыларга канчаар-даа аажок улуг белээ болур. Республикада чаа Культура бажы?ныг болган баштайгы он аас-кежиктиг суурларны? бирээзи Баян-Кол болганынга оо? чурттакчылары ??р?п турар.

Сумуну? чаа чылыг, чырык Культура одаанда чогаадыкчы б?лг?мнерге таарымчалыг байдал тургустунган. Ол республиканы? улуг-биче чогаадыкчы коллективтери-биле суурдан ?нмейн таныжар арганы чурттакчыларга бээр, ниити к?дээ амыдыралды улам чараш кылдыр ?? киирер. Баян-колчулар чаа Культура бажы?ын ээнзиретпейн эдилээринге б?з?рел улуг.

Бисти? тыва чонувус ?е-д?птен бээр бодуну? байлак культуразын кадагалап, амгы салгалга дамчыдып берген. Ол кайгамчык улусчу эртинелерни камнап эдилээривистен, улам х?гж?д?п байыдарывыстан келир ?еде сайзыралывыс база хамааржыр. Амгы Культура бажы?ыны? бир онзагай х?лээлгези – Баян-Колду? культурлуг амыдыралынга чаа «тынышты» бээри, улам х?гж?дери.

Бо кайгамчык, т??г?л?г х?нде силер б?г?деге аас-кежикти, кадыкшылды, чаа Культура одаанга янзы-б?р? солун оюн-тоглааларны, концерт-к?рг?з?глерни к?зедим!» деп, тыва парламентини? спикерини? баян-колчуларже чоруткан байырлыг чагаазында бижип турар.

Дээди Хуралды? депутаттары парламентини? ?м?нээзинден ?ртектиг белекти чаа Культура бажы?ынга тывыскан. Ол 80 кижи олуттуг оран-сава болур. Байырлыг ажыдыышкын ?езинде суурну? бот-тывынгыр артистерини? к?ж?-биле белеткээн концертти чыылган чонга бараалгаткан.

comments powered by HyperComments

Евтушенко в моей жизни был всегда… Евтушенко в моей жизни был всегда…
http://monavista.ru/images/uploads/79b47d882a3689060ae4d57283ec8bbe.jpg
Письмо с моей фермы Письмо с моей фермы
http://monavista.ru/images/uploads/92eb5c9944f25688043feb2b9b01e0f2.jpg
Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов
http://monavista.ru/images/uploads/08009197b894c4557dc9c7177e803f77.jpg