Новости
14 февраля 2018, 20:04

Депутаттар А. Санчат биле Э.Хайын Тес-Хемниң көдээ ишчилеринге байыр чедирген

Тыва Республиканы? Дээди Хуралыны? депутаттары Шагаа-2018 байырлалыны? б?д??з?нде кожууннарже - боттарыны? со?гулда округтарынче удаа-дараа ?н??шк?ннерни кылып турар.

Депутаттар Александр Санданович Санчат биле Эрес Свертевович Хайын олар бо чылгы Шагаада база Эрзинни? болгаш Тес-Хемни? элээн каш сумуларынга чедип, со?гукчулары-биле чолукшуурун шиитпирлээн.

Февраль 13-те олар Тес-Хем кожуунну? Ак-Эрик биле Белдир-Арыг сумуларга чорааннар. Баштай Ак-Эрикке чедип, ында ортумак школаны?, уруглар садыны? коллективтери-биле ужурашкан. Оо? соонда сумуну? чурттакчылары-биле 2017 чылда кылып чоруткан депутат ажылдарыны? т??нелдерин ?нд?рген ужуражылганы эрттирген.

Со?гукчулар-биле ужуражылга ?езинде тыва парламентини? ажыл-чорудулгазын кыска таныштыргаш, боттарыны? со?гулда округунга кылып чоруткан ажылдарынга доктааганнар. Чыылганнар Россия Федерациязыны? Президентизини? со?гулдаларыны?, «Аныяк ?г-б?леге кыштаг» болгаш «Чемгерикчи инээвис», «Социал картофель», «Социал х?м?р-даш» губернатор т?левилелдерини? к??селдезини? дугайында х?й айтырыгларны салган. Со?гукчулар ол т?левилелдерни? боттандырылгазын деткип турарын чажырбайн чугаалааннар.

Белдир-Арыг сумуну? т?в?нде турар «Чодураа» КУБ-ту? малчыннарыны? Шагаазынга оларны? чалааны-биле киришкеннер. Малчыннарны? идепкейлиг киржилгези-биле янзы-б?р? тыва оюн-тоглаалар, м??рейлер бедик де?нелге солун эрткен. Й?рээл с?стер, мерген угаадыглар, чараш ?легер домактар, д?рген чугаалар ?з?к-соксаал чок ында-мында ды?налып-ла турган. А.С. Санчат биле Э.С. Хайын олар байырлал ?езинде оо? чайгаар-ла идепкейлиг киржикчилери болу бергеннер.

Депутаттар Тыва Республиканы? Дээди Хуралыны? Даргазы Кан-оол Тимуровичини? даалгазы-биле оо? база тыва парламентини?, боттарыны? ?м?нээзинден чораан сумуларны? чурттакчыларынга Шагаа-биле байыр чедиргеннер. Олар четкен-не коллективинге, малчыннарга садып алганы белек-селектерин сунуп, аас-кежикти? й?рээл с?стерин чугаалап чорааннар.

Фоточуруктар - Алдынай Соянныы.


Евтушенко в моей жизни был всегда… Евтушенко в моей жизни был всегда…
http://monavista.ru/images/uploads/79b47d882a3689060ae4d57283ec8bbe.jpg
Письмо с моей фермы Письмо с моей фермы
http://monavista.ru/images/uploads/92eb5c9944f25688043feb2b9b01e0f2.jpg
Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов
http://monavista.ru/images/uploads/08009197b894c4557dc9c7177e803f77.jpg