Новости
14 февраля 2018, 17:33

Кур-Чер сумузунда Шагаа байырлалы

Б?г?н, февраль 14-те, Тыва Республиканы? Дээди Хуралыны? (парламентизини?) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа Кызыл кожуунну? Кур-Чер сумузуну? малчыннарыны? Шагаа байырлалынга четкеш, Тыва Республиканы? Башты?ы Шолбан Валерьевич Кара-оолду? болгаш Дээди Хуралды? депутаттарыны? мурнундан изиг байырын чедирген. Ол ?н?п орар чер олуттуг сарыг Ыт чылында Шагаа байырлаан кижи б?р?з?нге ка? дег кадыкшылды, аас-кежикти болгаш ажыл-ижинге чедиишкиннерни к?зээн. Малчыннарга мал-маганын онча-менди ?ст?р?п, соок кыш адакталган-даа болза, час узун бооп болур, ынчангаш черле сула салдынмайн, кызымак болгаш шыдамык боорун к?зээш, хоочун малчыннар-биле чолукшулга езулалын кылган .

Кызыл кожуунну? чагырга даргазыны? оралакчылары Ушпас Борисович Куулар биле Леонид Кызыл-оолович Ховалыг Кызыл кожуунда Шагаа байырлалын баштай эрттирип эгелээн Кур-Чер сумузуну? идепкейин демдеглеп, келир чаа чылда шуптузунга э? эки к?зээшкиннерни й?рээгеш, кожуун чагыргазыны? ша?налынга т?лептиг болган к?дээ ишчилерге Х?нд?л?г бижиктерин тывысканнар.

Кур-Чер сумузуну? Т?лээлекчилер хуралыны? даргазы Аяс Александрович Оюн болгаш чагырга даргазы Андрей Васильевич Янчат база шагаалап келген аалчыларга болгаш чонга байырын чедирип, сумуну? мурнакчы малчыннары, кадарчыларынга база Х?нд?л?г бижиктерни тудусканнар.

Бо чылын Шагаа байырлалы ээлчег аайы-биле Кур-Чер сумузуну? малчыны Кан-оол Норбуевич Кууларны? аалынга болган. Байырлап келген чон х?л шыдыраа, буга шыдыраа, тевек, баг тыртыжары, аът эзертээринге, бардамнажырынга болгаш кожамыктап ырлажырынга м??рейлежип, х?глеп алганнар.


Евтушенко в моей жизни был всегда… Евтушенко в моей жизни был всегда…
http://monavista.ru/images/uploads/79b47d882a3689060ae4d57283ec8bbe.jpg
Письмо с моей фермы Письмо с моей фермы
http://monavista.ru/images/uploads/92eb5c9944f25688043feb2b9b01e0f2.jpg
Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов
http://monavista.ru/images/uploads/08009197b894c4557dc9c7177e803f77.jpg